Search:

MITATTUA HYÖTYÄ INTEGRAATIOTYÖSTÄ

Integration Competence Network

Integration Competence Network– mitattuja hyötyjä integraatiotyöstä

Usein organisaatioiden tietohallinto ja erityisesti integraatioalustat nähdään pikemminkin kustannuksena kuin kilpailuetuna. On yllättävän helppo urautua tekemään rutiininomaista työtä ilman ennalta sovittua suuntaa. Lopputulemana on, ettei toteutettu integraatiotyö välttämättä tue yrityksen strategiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kirjoittamamme ICN White Paper antaa eväitä, miten selkeyttää integraatiotehtävien kenttää, auttaa tunnistamaan kehittämistarpeita sekä mahdollistaa liiketoiminnan palvelemisen olemassa olevan datan avulla. ICN luo käsityksen siitä, mitä tietoa yrityksellä on käytössään ja miten sitä voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseksi.

Kehity edelläkävijäksi

Integration Competence Networkin (ICN) avulla organisaatiot kehittävät osaamistaan ja kilpailukykyä integraatioiden hallinnan kautta ketterästi ja järjestelmällisesti. Tiedämme, että integraatiotyössä esille nousee erilaisia haasteita. Onneksi tyypillisimmät kompastuskivet ovat jo hyvin tiedossa ja siksi helposti vältettävissä.

TOP 3 HYÖDYT...

Tietohallinnolle

  • Kokonaiskuva integraatioarkkitehtuurista, oikein suunnattu kehitystyö. Pullonkaulat poistuvat ja saavutetaan nopeita ja pitkän tähtäimen hyötyjä.
  • Toimiva integraatioympäristö, hallitut riskit. Yhteisesti sovitut toimintatavat, vastuunjako ja henkilöriippuvuuksien poistuminen.
  • Selkeä tilannekuva. Ennustettavuus, suunnitelmallisuus, tarkka aikataulutus ja kommunikaatio

Liiketoiminnalle

  • Enemmän aikaa ja mahdollisuuksia keskittyä digitaalisen liiketoiminnan kasvattamiseen. Suunnitelmallisuus ja vastuunjako selkeyttävät hallintaa ja säästävät aikaa.
  • Ennustettavuus: integraatiot toteutuvat ennustetuilla kustannuksilla ja aikataululla.
  • Tukea ja nopeutta reagoida organisaation ja liiketoimintaympäristön muutostilanteisiin esim. sovellusten vaihdon, organisaatiomuutoksen ja digitalisaatioon tähtäävän strategisten muutosten yhteydessä.

Tehosta hyviä toimintatapoja ja luo uusia

ICN tähtää toimintakulttuurin rakentamiseen. Sen avulla luodaan yritykselle sopivat integraatiotyön prosessit ja pelisäännöt, jotka lisäävät luottamusta toimijoiden kesken. ICN auttaa löytämään yrityksen nykyisistä toimintatavoista tehokkaimmat ja toimivimmat, sekä luomaan tarvittaessa uusia malleja. ICN auttaa selkeyttämään kaikkien integraatiotyöhön osallistuvien vastuut ja roolit. Näin muodostetaan yhtenäiset ja yrityksen integraatioympäristöön sopivimmat toimintatavat sekä keskustelukanavat kaikille osapuolille.

ICN:n avulla yhteisesti sovitut toimintatavat ja vastuunjako nopeuttavat työskentelyä ja yksinkertaistavat päätöksentekoa. Integraatioiden käyttöönottoon menevä aika lyhenee ja hallinnointiin liittyvät kustannukset vähenevät.

ICN:n avulla löydetään prosessien toimimattomat kohdat, joita voidaan tehostaa yksinkertaisilla toimenpiteillä ja samalla saavuttaa nopeita tuloksia. Tuotantoympäristö toimii liiketoiminnan odottamalla palvelutasolla. (fit for purpose, fit for use) Näin lisätään tehokkuutta, poistetaan pullonkauloja ja saadaan tavoiteltu hyöty toteutumaan.

ICN on johtamisen työkalu

ICN koostuu hyväksi havaituista toimintatavoista toteuttaa ja hallinnoida integraatioihin liittyviä tehtäväkokonaisuuksia. Sen avulla tunnistetaan ja otetaan käyttöön integraatioiden toteuttamiseen liittyviä kriittisiä vastuita ja määritellään niille tekijä(t). Integraatioihin liittyy tyypillisesti useita erilaisia vastuita. Vastuut vaihtelevat organisaatiokohtaisesti yrityksen koon, toimintamallien ja tarpeiden mukaan. Vastuut voivat jakaantua useiden ihmisten välille ja/tai yksi työntekijä voi vastata useammasta tehtävästä.

Toimenpiteillä tähdätään siihen, että vastuut hoidetaan systemaattisesti ja jaetaan ihmisten välillä organisaation koon ja rakenteen ja kulttuurin mukaisesti.

Yhtenä toimenpiteenä määritellään jokaiselle integraatioon liittyvälle vastuut esimerkiksi RACI-mallin mukaisesti

-                          Toteuttamisesta vastaava(t) henkilö(t) (responsible)

-                          Yksittäinen henkilö, joka vastaa, että toteutus tulee tehtyä (accountable)

-                          Tehtävän toteuttamiseen osallistuva(t) henkilö(t) (consulted) sekä

-                          Etenemisestä informoitava(t) henkilö(t) (informed)

 Varmista tulokset

ICN luo mitattavuutta ja läpinäkyvyyttä integraatioiden hallintaan. Sen avulla ohjataan integraatiotyötä, konkretisoidaan integraatiosta saatavia hyötyjä ja tuodaan esiin kriittiset kehittämiskohteet.

Mittaaminen on iteratiivinen prosessi, joka kehittyy ajan myötä. Alkuvaiheessa on tärkeä löytää tärkeimmät mittarit organisaation sen hetkisiin tarpeisiin ja pyrkiä automatisoimaan mittareiden tiedon keruu. Mittareiden käyttöönoton jälkeen on tärkeää arvioida mittausdatan hyödyllisyys ja mittaamisen tavoitteiden täyttyminen. Onkin tavallista, että mittareita lisätään, poistetaan ja tarkennetaan tietämyksen kasvaessa.  

Haluatko tutustua aiheeseen lähemmin?

Lataa ICN White Paper tästä!

 

Katja Kuusela

katja.kuusela@hiq.fi
Customer Management Lead, Sales

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!